Galeria         BIP         Napisz do nas         Elektroniczna Skrzynka Podawcza        

Komu przysługuje pomocPomoc społeczna przysługuje:

  • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP
  • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP
  • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt
  • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie przysługuje świadczenie.

Kryterium dochodowe:

Większość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego.

  • Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej - 542 zł.
  • Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - 456 zł.
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi - 250 zł. m-cznie

Obliczanie dochodu:

Dochód netto z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, pomniejszony ewentualnie o alimenty płacone na rzecz innych osób, podzielony przez ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.